Projekt rozporządzenia MS w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych.

Projektowane rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie następowało poprzez odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dniu od dnia umieszczenia go na koncie pismo uznaje się za doręczone w dniu następującym po upływie tego terminu.

Przewiduje się, że nadawca pisma po doręczeniu pisma na konto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, otrzyma elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma, które zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, chwilę jego odbioru, właściciela konta, któremu doręczono pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo.

W przypadku nieodebrania pisma nadawca otrzyma informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575). Jednocześnie nadawca uzyska informację o terminie umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343802
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 4 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.