Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Projekt przewiduje ujednolicenie regulacji dotyczących wpisów dokonywanych w dziale 6 rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń wobec każdego podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do tych rejestrów. Będą one dzięki temu uporządkowane i te same wpisy będą w nich prezentowane jednolicie.

W celu przystosowania Krajowego Rejestru Sądowego do pojawienia się prostych spółek akcyjnych, w stosownych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia, został dodany zwrot „prosta spółka akcyjna” w odpowiedniej formie gramatycznej, gdyż dane dotyczącego tego typu spółek będą analogiczne, jak w przypadku obecnych typów spółek.

W dziale 1 w rubryce drugiej „Siedziba i adres podmiotu” zostanie dodane pole „pięć” zawierające adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Projekt przewiduje także maksymalną liczbę znaków jaka może zostać wykorzystana do zapisu tego adresu dla każdego podmiotu figurującego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z projektem, możliwe stanie się wpisywanie więcej niż jednego pełnomocnika powołanego przez władze spółdzielni.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345355
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 9 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.