Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian w prawie, jakie wprowadza ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. …). Art. 7 ww. ustawy dodaje do art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795, z późn. zm.) ust. 5a i 5b, które wprowadziły na poziomie ustawowym możliwość zarządzenia przez wojewodę, na czas określony, użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją w związku z wystąpieniem różnych sytuacji kryzysowych. W takim przypadku straż podlega dowództwu właściwego terytorialnie komendanta Policji. Takie oddanie sił straży gminnych (miejskich) do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów Policji ma pozwolić na dyslokowanie strażników gminnych zgodnie ze wskazaniami komendanta Policji, organizację wspólnych patroli bądź prowadzenie innych form współpracy, co wpływa na lepszą koordynację działań obu służb, a w konsekwencji na ich skuteczność. Ma to istotne znaczenie w czasie powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej sytuacji kryzysowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych; ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341157

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w możliwie szybkim czasie, na adres szkop@pracodawcy.pl – MSWIA prosi o potraktowanie sprawy jako pilnej.