Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rekomendowane rozwiązanie służy uregulowaniu kwestii związanych z likwidacją zagrożenia w ramach posiadanych sił i środków, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Ponadto, usprawni to funkcjonowanie ksrg, zarówno w fazie planistycznej, jak również na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń. Rozporządzenie ma na celu usprawnienie funkcjonowania ksrg, zarówno w fazie planistycznej, jak również na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia zawierający 12 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340656/katalog/12741247#12741247
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu z wykorzystaniem udostępnionej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.