Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju.

Celem projektu rozporządzenia jest stworzenie odpowiednich wymagań techniczno-użytkowych dla zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczne wprowadzanie do użytkowania pojazdów pożarniczych używanych stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz podstawowych warunków współpracy i współdziałania systemów, organów, służb ratowniczych wykonujących zadania ochrony przeciwpożarowej. Wymagania określone w rozporządzeniu przez uproszczenie procedury i zakresu sprawdzeń, jakim będą podlegały omawiane pojazdy, będą przyczynkiem do stworzenia warunków sprzyjających zakupom sprzętu stosowanego w wyżej wymienionych celach, co wpłynie korzystnie na stopień nasycenia sprzętem, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej słabszych ekonomicznie. Dzięki temu zostaną zwiększone możliwości operacyjne tych jednostek. W projekcie ujęto zagadnienia związane z kwestiami wymagań technicznych dla wyżej wymienionego sprzętu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338511
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 28 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczony krótki termin konsultacji z uwagi na konieczność wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 października 2020 r.