Projekt rozporządzenia MZ w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt rozporządzenia określa czynniki szkodliwe dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ich dopuszczalnego stężenia i natężenia. Wprowadzane regulacje umożliwią pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przez wskazanie dopuszczalnego stężenia i natężenia tych czynników.

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia utrzymano podział pomieszczeń na dwie kategorie, tj. A i B, jednakże definiując je w sposób odmienny niż w zarządzeniu. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zdefiniowano jako:

  • pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny – pomieszczenia kategorii A;
  • pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa do 4 godzin włącznie – pomieszczenia kategorii B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339600
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.