Projekt rozporządzenia MZ w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty określającego zakres merytoryczny przepisów dotyczących organizacji Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „FEW”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów, którzy ukończyli studia w państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej i zamierzają pracować w zawodzie farmaceuty, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w drodze zaliczenia FEW weryfikacji wiedzy na poziomie minimalnych wymogów kształcenia określonych w przepisach Unii Europejskiej. Egzaminy te nie będą zastępowały procedury nostryfikacyjnej, która nadal będzie obowiązywać farmaceutów pragnących oprócz realizacji świadczeń zdrowotnych rozwijać się w naszym kraju naukowo i dydaktycznie.

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały przeprowadzania FEW. Został on wprowadzony ustawą. Złożenie tego egzaminu jest jednym z warunków uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344557
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 25 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.