Projekt rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Zakłada się, że dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882)
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337505

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, poprzez wypełnienie załączonej tabeli również w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.