Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem.

Proponuje się aby zarówno kierowanie na badanie w kierunku zakażenia, jak i decyzja odnośnie dalszego postępowania  z pacjentem realizowane były przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach opieki sprawowanej nad pacjentem lub przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej „świadczeniodawcą szpitalnym”, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu).

Na czynności te składa się: 1. Ocena stanu zdrowia pacjenta; 2. Skierowanie na badanie w kierunku zakażenia covid-19; 3.Decyzja dotycząca odbycia izolacji bądź skierowania do leczenia szpitalnego.

Rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338856

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 6 października 2020 r.  na adres szkop@pracodawcy.pl – skrócony termin z uwagi na pilność sprawy związanej z pandemią COVID-19.