Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Proponowane zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów mają za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie wprowadza model standardu rachunku kosztów mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych. Pozwoli to na usprawnienie procesu taryfikacji bez narzucania szczegółowych rozwiązań, które ze względu na liczbę docelowych odbiorców charakteryzują się dużą różnorodnością. Jednym z zasadniczych aspektów rozporządzenia jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności. W zakresie działalności leczniczej rozporządzenie określa sposób ewidencji kosztów według rodzajów oraz alokację kosztów w układzie podmiotowo-funkcjonalnym wraz z kalkulacją kosztów wytworzenia ośrodka powstawania kosztów (OPK).
Kluczowe regulacje wskazane w rozporządzeniu dotyczą:

  1. Ewidencji kosztów wg kryterium rodzajowego – konta zespołu „4”.
  2. OPK – w zakresie zasad ich tworzenia oraz przypisywania kodów funkcji i specjalności.
  3. Stosowania rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy podziałowych.
  4. Ustalania sposobu wyceny procedur.
  5. Ewidencji kosztów zarządu i kosztów ogólnozakładowych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335600
 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 24 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.  w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie niżej zamieszczonej tabeli:

Lp. Podmiot
zgłaszający
uwagę
Przepis
którego
uwaga
dotyczy
Uwaga/
opinia
Uzasadnienie
uwagi
Propozycje
rozwiązań