Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do dotychczas obowiązujących wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia określa wzory tych oświadczeń, zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

We wzorze oświadczenia w części dotyczącej wskazania podstawy prawnej doprecyzowano, że możliwe jest wskazanie jako podstawy objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie osób ubezpieczonych w Rzeczypospolitej Polskiej, dodano zastrzeżenie informujące, że osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich nie mogą złożyć oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z przypisem, który wskazuje właściwe dokumenty w takim przypadku, zmieniono zakres danych identyfikujących niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339356
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 17 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.