Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia obejmuje zakres informacji gromadzonych w w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców oraz terminy i sposób przekazywania tych informacji. W ramach informacji przekazywanych do SEZOZ będą przekazywane dane dotyczące usługodawcy, miejsca, w którym znajduje się wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej, w przypadku usługodawcy będącego podmiotem leczniczym oraz dane dotyczące wyrobu medycznego lub środka ochrony osobistej. Pierwsza grupa danych obejmuje identyfikację usługodawcy. W drugiej zaś usługodawca będzie obowiązany przekazywać informacje o miejscu, w którym znajduje się wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej, przez przekazywanie m.in. identyfikatora, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ostatnia grupa obejmuje ogólne dane charakteryzujące wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338201

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 24 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.