Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ma na celu dokonanie modyfikacji jego przepisów w taki sposób aby poprawić efektywność partycypacji związków zawodowych, samorządu zawodowego lekarzy oraz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska objęte procedurą konkursową. Ponadto proponuje się zmianę kręgu osób wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko ordynatora, naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej przez zwiększenie udziału przedstawicieli strony społecznej w składzie komisji konkursowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339500
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.