Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.). Uaktualniany jest załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098). Zmiana załącznika wynika z faktu, że część leków określonych w załączniku nie jest już obecna na rynku polskim, w związku z czym w nowo projektowanym wykazie zostały one zastąpione innymi lekami.

Projekt rozporządzenia może wpłynąć na wielkość obrotu lekami, jak również na przedsiębiorców będących podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, dokonujące obrotu tymi lekami. Podmioty będą uzyskiwały pełne finansowanie leków wydawanych uprawnionym do ich bezpłatnego otrzymywania w zmienionym zakresie determinowanym wykazem stanowiącym załącznik do projektu rozporządzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345051
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 14 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.