Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania określa wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania, z uwzględnieniem zróżnicowanej wysokości wpisu w zależności od wartości i rodzaju zamówienia oraz szczegółowe rodzaje kosztów postępowania odwoławczego, objętych wpisem oraz uzasadnionymi kosztami stron, sposób i tryb ich rozliczania, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337105
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, z użyciem załączonej tabeli, również w wersji edytowalnej, w terminie do 27 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..