Projekt rozporządzenia PRM w sprawie wpłat na pokrycie nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207). Zgodnie z brzmieniem przepisu upoważniającego, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, tj. wpłat wnoszonych przez powszechne towarzystwa emerytalne na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością na rynku emerytalnym, a także sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru nad działalnością na rynku emerytalnym.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła zmiany w zakresie finansowania kosztów nadzoru. Koszty nadzoru są finansowane bez pośrednictwa budżetu państwa, bezpośrednio z przychodów UKNF, państwowej osoby prawnej działającej w oparciu o plan finansowy. Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.), dodanym przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru ustala się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym UKNF, a po zakończeniu roku obrotowego UKNF ustala się różnicę pomiędzy planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w danym roku obrotowym.

Zmiany zasad pokrywania kosztów nadzoru oznaczają konieczność zmiany poszczególnych rozporządzeń określających sposób ponoszenia tych kosztów przez podmioty objęte nadzorem, w tym także powszechne towarzystwa emerytalne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 7 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.