Projekt rozporządzenia PRM w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 544 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis zawiera upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia:

1)         szczegółowego sposobu wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym oraz trybu postępowania z wniesionym odwołaniem;

2)         szczegółowego trybu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań oraz sposób przygotowania rozprawy.

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują kwestię sposobu wnoszenia odwołania, w tym przewidują pełną elektronizację tego procesu. Doprecyzowują one również kwestie związane z postępowaniem dowodowym oraz przebiegiem rozprawy, a także uprawnienia stron w zakresie dostępu do akt sprawy odwoławczej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340200
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu z wykorzystaniem załączonej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.