Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, które nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia w terminie do dnia 31 października każdego roku maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. Rozporządzenie określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. Tym samym, rozporządzenie to jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2021 r.

Projektodawca zdecydował, iż w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2021 r. pozostanie na poziomie „zero”. Przyjęte wartości wskazane w rozporządzeniu dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wynikają z najbardziej aktualnych wartości cen referencyjnych określonych dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii, przyjętych na rok 2020.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337304
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.