Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych


Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313400
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 20 lipca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

  • dokument “Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 24 lipca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

  • projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (tzw. danina solidarnościowa)

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Ocena Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 26 lipca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

  • projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych(projekt Ministerstwa Cyfryzacji)

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Ocena Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313750/katalog/12520908#12520908).
Celem projektu jest dostosowanie stron i aplikacji do potrzeb osób z pewnymi ograniczeniami, m.in. niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, starszych. Każdy obywatel ma bowiem prawo dostępu do informacji, w tym informacji pochodzących od podmiotów publicznych. Projekt stanowi wdrożenie dyrektywy 2016/2102/UE z 26 października 2016 roku.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 30 lipca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313813/katalog/12521757#12521757
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 30 lipca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl