Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń;

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu

Przedmiotowe rozporządzenie będzie regulowało wyżej wymienione kwestie, w szczególności określając elementy kierowanego do pracodawcy przez zarząd zakładowej organizacji związkowej wniosku o zwolnienie osoby wykonującej pracę zarobkową z obowiązku świadczenia pracy, sposób postępowania w przypadku ustania okoliczności uprawniających osobę wykonującą pracę zarobkową do korzystania ze zwolnienia od pracy, czy też sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową w okresie przedmiotowego zwolnienia od pracy.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 2 października 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl