Projekt rozporządzenia RM w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „nową ustawą Pzp”. Wskazany przepis upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia organów właściwych do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, mając na względzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów, a także znajomość przez te organy funkcjonowania rynku w zakresie danej działalności.

Projekt rozporządzenia będzie miał potencjalny wpływ na liczbę udzielanych zamówień sektorowych zwłaszcza dla przedsiębiorstw sektora wydobywczego, energetycznego, transportu publicznego i świadczących usługi pocztowe.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339153

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 27 października 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.