Projekt rozporządzenia RM w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 49a ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

Rozporządzenie określa wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337655  
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.. Data utworzenia: 31-08-2020