Projekt rozporządzenia RM w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Projektowana regulacja ma na celu przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 w zakresie działalności kulturalnej prowadzonej przez samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca oraz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1492 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki i tańca lub świadczących usługi wspomagające tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Projekt rozporządzenia przewiduje zatem możliwość ubiegania się przez poszczególne podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337654
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.. Data utworzenia: 31-08-2020