Projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

Konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 878) związana jest z końcem okresu jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz wydłużeniem przez Komisję Europejską okresu obowiązywania warunków udzielania pomocy regionalnej, określonych w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.7.2013), do końca 2021 r. Wskazane powyżej Wytyczne na lata 2014-2020 zawierają zasady ustalania krajowych map pomocy regionalnej dla poszczególnych państw członkowskich, w których określone są regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne intensywności tej pomocy. W przypadku Polski krajowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 została zawarta w przedmiotowym rozporządzeniu. Z uwagi jednak m.in. na sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Wytycznych na lata 2014-2020 do końca 2021 r. W celu umożliwienia dalszego udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej w 2021 r. konieczne jest zatem odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338750

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.