Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Celem projektowanego rozporządzenia jest nałożenie na wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) obowiązku wystawiania „Wezwań do wykonania świadczenia osobistego na rzecz obrony” w liczbie egzemplarzy określonej przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych występujących z „Wnioskami o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych”.  W efekcie umożliwi to wnioskodawcom egzekwowanie od organów wydających „Decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony” wystawianie niezbędnej liczby egzemplarzy przedmiotowych wezwań, co zabezpieczy realizację uruchomienia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu lub zniszczenia wojskowych komend uzupełnień.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343301
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 17 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.