Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (…)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.

Projekt ma na celu przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297) (dalej: rozporządzenie lub program pomocowy), w związku z tym, że jest ono podjęte w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.) (dalej: GBER).

Biorąc pod uwagę, że powyższy program pomocowy dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz innych przeznaczeń pomocy udzielanych zgodnie z GBER, a daty, do których przedłużono możliwość udzielania pomocy w ramach objętych rozporządzeniem przeznaczeń nie są kompatybilne (zasady udzielania pomocy regionalnej można przedłużyć o rok, a zasady udzielania pomocy według innych przeznaczeń o trzy lata) proponuje się przedłużenie obowiązywania rozporządzenia do końca 2021 r. ze względu na to, że udzielanie pomocy regionalnej może być przedłużone jedynie o rok. Jednocześnie, również o rok zostanie przedłużona możliwość udzielania pomocy na dotychczasowych zasadach w odniesieniu do pozostałych przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem.

Podstawa prawna: Inicjatywa własna
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338901
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 16 października 2020 r.  na adres szkop@pracodawcy.pl.