Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt powstał w efekcie zmian wprowadzonych ustawą z dnia  17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1899) w zakresie stanowisk wykonujących obsługę zgłoszeń alarmowych. Przedmiotowa ustawa wprowadziła nowe, obok obecnie występującego stanowiska operatora numerów alarmowych, stanowiska, tj. starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera. Stanowiska te umożliwią awans w ścieżce kariery zawodowej operatora numerów alarmowych i przyczynią się do zmniejszenia fluktuacji kadry operatorskiej.

W związku z faktem, iż art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077, z późn. zm.) dopuszcza możliwość powierzenia organizowania i prowadzenia centrum organom samorządowym, zaistniała potrzeba uwzględnienia w II tabeli w części F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.) stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora oraz koordynatora – trenera.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344007
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.