Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które stanowi, że minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów i termicznego przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów.
Celem rozporządzenia jest określenie wymagań dla prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia tych procesów, w tym dla stablizatu, który może być poddany procesowi odzysku po przesianiu na sicie o wielkości oczka do 20 mm lub poddany składowaniu, a także dla odpadów powstających z procesów biologicznego suszenia.
W projekcie niniejszego rozporządzenia wprowadzono następujące najważniejsze rozwiązania prawne:

  1. Doprecyzowano definicję procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w oparciu o miejsce prowadzenia tego procesu, tj. w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), co ma na celu zapewnienie prawidłowości prowadzenia tego procesu.
  2. Projekt rozporządzenia uzupełniono o obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym lub w obiektach zamkniętych, uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji również uciążliwości zapachowych).
  3. Sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie określonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów, co ma na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować równość tych podmiotów wobec prawa. Klasyfikacja procesów unieszkodliwiania zawarta jest w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach, jako niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania.
  4. 4. Wprowadzono możliwość przekazania frakcji podsitowej (o wielkości od 0 do 80 mm) do termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów komunalnych, co ma na celu umożliwienie innego sposobu zagospodarowania odpadów niż składowanie.
  5. 5. Dopuszczono możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów oraz skierowanie jej do składowania bezpośrednio na składowisku odpadów. Frakcja ta, aby mogła być poddana składowaniu, powinna spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach. Wprowadzony przepis może mieć zastosowanie w okresie zimowym w sytuacji występowania dużej zawartości popiołów w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych, których przetwarzanie biologiczne w instalacji nie jest zasadne i utrudnia proces.
  6. Wprowadzono obligatoryjny obowiązek pomiaru parametru AT4 (aktywność oddychania w mg O2/g s.m.) dla stabilizatu.

Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336900/katalog/12706708#12706708
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 19 sierpnia 2020 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.