Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt

  • Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia;


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321452
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 15 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl