Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
Zakres przedmiotowy projektu ustawy obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej „KZP” oraz ich likwidacji.
Podstawą działania kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej „KZP”, w polskim systemie prawnym są przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263) zwanej dalej „u.z.z.”, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502), zwanego dalej „rozporządzeniem z 1992 r.”, wydanego na podstawie art. 39 ust. 5 u.z.z.
Mimo, że funkcjonowanie KZP oparto o przepisy u.z.z., to obecnie są one samodzielnymi i niezależnymi od związków zawodowych jednostkami, a przynależność związkowa nie ma znaczenia dla uzyskania statusu członka KZP. Ponadto KZP może powstać nawet jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy. Brak jest zatem podstaw, aby kwestie dotyczące funkcjonowania KZP były obecnie regulowane w u.z.z. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej przepisów.
Do nowo wprowadzanych zagadnień należy wprowadzenie możliwości utworzenia KZP przez 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy (do tej pory przepisy mówiły o 10 pracownikach) – zmiana związana jest z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych z 2018 r., która dała prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową u danego pracodawcy, a nie tylko pracownikom. Pozwoli to uelastycznić warunki przynależności do KZP, w szczególności że będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, itp.).
Ponadto uzupełniono i  doprecyzowano przepisy w zakresie m.in.:

  • wskazania przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
  • zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (jak np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki);
  • wskazania sytuacji, w których walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji oraz sytuacji w których przeprowadza się wybory uzupełniające do tych organów KZP;
  • pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
  • kwestii wypłaty wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka KZP;
  • możliwości podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy walnego zebrania członków;
  • postępowania KZP w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zgodzie z RODO;
  • zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336000
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, br. w terminie do 5 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.