Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej.
Z uwagi, iż obecny tytuł „ustawa o diagnostyce laboratoryjnej” jest nieadekwatny do postępu wiedzy i terminologii w dziedzinie medycyny laboratoryjnej i w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w obecnie obowiązującej ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, jak również dodania szeregu nowych regulacji został przygotowany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, która kompleksowo reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.
Przedstawiony projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej zakłada m.in.:

  1. Uaktualnienie i doprecyzowanie czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wskazanie, że czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
  2. Wprowadzenie do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny może wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub szkolenie specjalizacyjne.
  3. Wprowadzenie obowiązku stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. Wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika laboratorium.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336308
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 21 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.