Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.

Podjęte w 2016 r. prace nad kompleksowym uaktualnieniem przepisów ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wskazały, że ze względu na ilość i zakres proponowanych zmian – niezbędne jest opracowanie nowego projektu dokumentu regulującego wszystkie aspekty związane z obszarem organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, zwróciły uwagę na pilną potrzebę rozszerzenia zakresu ustawy o zadania z obszaru bezpieczeństwa – realizowane przez przedsiębiorców w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności związane ze zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przedmiotowy projekt, stanowi element szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i epidemii. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie epidemii COVID-19 oraz potrzeby i możliwości państwa w zakresie przeciwdziałania skutkom jej wystąpienia – postanowiono w przepisach ustawy umożliwić realizację zadań dotyczących wytwarzania lub dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego lub aparatury medycznej w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki.

Ponadto przewiduje się wsparcie materialne przedsiębiorców w ramach specjalnie utworzonych na ten cel rezerw strategicznych na okres zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa lub czas wojny oraz w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, surowców i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia realizacji przez nich zadań ustalonych w programie mobilizacji gospodarki na okres co najmniej 1 miesiąca produkcji po jego uruchomieniu. Powyższe surowce i materiały, przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać również podczas zakłóceń w ich dostawach, w celu realizacji bieżącej produkcji i kontraktów. Wprowadzony, oddzielny rozdział dotyczący problematyki Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG), który określa zasady jego opracowania, uruchamiania, funkcjonowania oraz finansowania, a także właściwości i zadania organów administracji rządowej w tych obszarach – jest efektem 15 letnich doświadczeń z jego funkcjonowania i ograniczeń formalno-prawnych, które go obejmowały i nie pozwalały w pełni wykorzystać możliwości polskiej gospodarki w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

Ustawa określa także jednorodne kryteria (których do tej pory w polskim systemie prawnym nie było), determinujące przyjmowanie podmiotów krajowego przemysłu do grona przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, jedynych upoważnionych do realizacji zadań produkcyjnych i remontowych ujętych w PMG, a także reguluje obszar związany z obowiązkami przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa.

Przyjęte zasady finansowania zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wskazują na budżet państwa – jako źródło ich zabezpieczenia.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344802
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.