Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Głównym celem ustawy będzie zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Potrzeba uchwalenia ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L172 z dnia 26.06.2019 r., str. 56), zwana dalej „dyrektywą 2019/1024/UE”. Nowa dyrektywa wprowadza zmiany mające na celu zwiększenie ilości danych sektora publicznego dostępnych do ponownego wykorzystania. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, które muszą być udostępniane co do zasady nieodpłatnie, czy też zobowiązanie organów sektora publicznego do udostępniania danych dynamicznych do ponownego wykorzystywania natychmiast po ich zgromadzeniu.

Nowa ustawa opierać się będzie w zasadniczej części na dotychczasowych zasadach i procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, jednocześnie promując rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości za pośrednictwem API, zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych do ponownego wykorzystywania, w tym danych badawczych oraz danych pochodzących z przedsiębiorstw publicznych. Nowa ustawa zawierać będzie ponadto nowe regulacje wykraczające poza minimum określone dyrektywą 2019/1024/UE, m.in.: zaktualizowanie i przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej centralnego repozytorium informacji publicznej (portal dane.gov.pl) znajdującej się obecnie w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.); wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu Otwierania Danych (który zastąpi dotychczasowy Program Otwierania Danych Publicznych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy oraz dokumentami towarzyszącymi znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337400
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.