Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491758#12491758
Nadmieniam, że Pracownicze plany kapitałowe finansowane będą ze składek pracodawcy/podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej/uczestnika.
Dla podmiotu zatrudniającego uczestnictwo jest obligatoryjne, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 7). Natomiast kwestia udziału uczestnika nie jest jednoznaczna. Z jednej strony z art. 23 wynika, że uczestnictwo jest dobrowolne, lecz ta dobrowolność ogranicza się wyłącznie do możliwości rezygnacji z funkcjonującego już planu, zgoda osoby zatrudnionej jest więc niejako dorozumiana. Nie zawiera się przedmiotowej umowy jeżeli osoba zatrudniona ukończyła 70 lat, natomiast w przypadku gdy ukończyła 55 rok życia (a nie ukończyła 70) umowę zawiera się na jej wniosek (art. 15).
Składki (zgodnie z art. 24) są finansowane ze środków własnych podmiotu zatrudniającego i uczestnika. Składki dzielą się na podstawowe (obligo) i dodatkowe (fakultatywne). Dla podmiotu zatrudniającego składki kształtują się odpowiednio na poziomie 1,5% wynagrodzenia oraz do 2,5% wynagrodzenia (art. 25). Natomiast uczestnik pokrywa składkę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia, może ją również zwiększyć do kolejnych 2% wynagrodzenia.
Z przepisów projektowanej ustawy zwolnione będą podmioty (pracodawcy/podmioty zatrudniające), które prowadzą Pracownicze program emerytalny (PPE) i odprowadza tam składkę w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 1 marca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl