Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.

Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej zwanego Prezesem Urzędu).

Projekt przewiduje także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który będzie państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie Prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie  Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279). Dysponowanie FEF powierzone zostanie Prezesowi UOKiK. Cel, na który przeznaczane mają być środki Funduszu Edukacji Finansowej, nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego – mają być one przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego, oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338403
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie krótszego terminu na zgłoszenie uwag wynika z faktu, że niezbędne jest jak najszybsze procedowanie projektu z uwagi na przewidywany termin wejścia w życie ustawy.
 
Sorry, no attachments exist.