Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz będą działaniami komplementarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców dotyczą dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2019 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (4.134,02 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób. Fundusz tworzą zatem pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku: co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Ponadto pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. Dodatkowo w roku 2021 wprowadzone zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany jest analogicznie jak w roku 2020, w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r. „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

W ustawie proponuje się, wprowadzenie szeregu regulacji, które zmienią zasady dotyczące nagród w zakresie przyznawania nagród o charakterze uznaniowym.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy oraz dokumentami towarzyszącymi znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337613

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w możliwie krótkim terminie (prośba MF) na adres szkop@pracodawcy.pl. Data utworzenia: 28-08-2020