Projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.

W dniu 17 października 2003 r. uchwalona została ustawa o wykonywaniu prac podwodnych, która wprowadziła nowe regulacje w zakresie uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących prace podwodne. W trakcie obowiązywania ustawy zostały zdiagnozowane pewne nieścisłości, a także niespójności w przepisach ustawy. Ponadto, niektóre przepisy okazały się mało realne i wymagające modyfikacji z uwagi na dostosowanie do rzeczywistych warunków wykonywania prac podwodnych. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania z uwagi na problemy związane z przeprowadzaniem kontroli i oceną szkoleń przez Komisję Kwalifikacyjną Nurków działającą przy Dyrektorze Urzędu Morskiego, a także sam sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz procedury z nim związane.. Proponowane rozwiązanie zapewni zachowanie prawidłowego przebiegu przeprowadzanych w ośrodkach szkoleniowych kontroli, co wpłynie pozytywnie na proces szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339003
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w tabeli stanowiącej załącznik do wiadomości, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.