Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (nr UD 429);

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych projekty następujących aktów prawnych:

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (nr UD 429);


projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, załącznikiem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535098#12535098
Celem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która stanowi wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy 2011/7/WE[1]), jest skrócenie terminów zapłaty i zwiększeniem dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 28 listopada 2007 r.[2]), rozwiązania przyjęte w tej ustawie miały na celu przyznanie „ochrony małym przedsiębiorcom, których pozycja w kontaktach handlowych z przedsiębiorcami nie posiadającymi takiego statusu jest wyraźnie słabsza. Konieczne zwłaszcza było zapobieganie stałym praktykom polegającym na faktycznym kredytowaniu własnej działalności poprzez wymuszanie odroczonych terminów płatności, a nawet zaniechanie terminowego płacenia należności”. Diagnoza Sądu Najwyższego niestety nadal w dużej mierze jest aktualna. W związku z powyższym konieczna jest zmiana przepisów mająca na celu przeciwdziałanie tej niekorzystnej sytuacji.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 12 października 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
[1]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w  transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1).
[2]) Wyrok SN z 28 listopada 2007 r. (sygn. V CSK 276/07).