Projekt ustawy o zmianie ustawy – KPC oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Wobec rozstrzygnięć TSUE w sprawach C-176/17 Profi Credit Polska oraz w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska zaszła konieczność znowelizowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom. Konsekwencją wprowadzonych zmian do prawa procesowego jest rozszerzenie w dalszych przepisach projektu, ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego.

Najistotniejsze zmiany dla przedsiębiorców to m.in. brak możliwości przyjmowania od konsumenta niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy, zwiększenie ochrony przed naruszeniem zasad konkurencji na rynku oraz obowiązek przedstawienia wraz z pozwem umowy zabezpieczonej wekslem wraz z załącznikami oraz oświadczenia o tym czy roszczenie powstało związku z tą umową.

W zakresie zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019 r. poz. 1010i 1649, projekt stanowi natomiast odpowiedź na pojawiające się w praktyce trudności interpretacyjne w zakresie wywiedzenia na podstawie art. 3 ww. ustawy roszczenia negatoryjnego w związku z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 i art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dostosowując polską regulację do rozwiązań znanych w systemach krajowych państw członkowskich UE (m. in. Niemcy, Francja, Austria).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338557
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.