Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana zmiana ustawy ma na celu dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013, zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2019/1148”. Rozporządzenie (UE) 2019/1148, a co za tym idzie projektowana zmiana ustawy wejdą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Zapobieganie niezgodnemu z przeznaczeniem wykorzystywaniu prekursorów materiałów wybuchowych i poprawa przestrzegania przepisów nastąpi m.in. poprzez coroczne organizowanie kampanii informacyjnych dla sektorów stosujących prekursory materiałów wybuchowych podlegających regulacji, zaostrzenie kontroli i poprawę egzekwowania przepisów przez właściwe organy publiczne, poprawę przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, przez podmioty gospodarcze udostępniające prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom, o obowiązujących ograniczeniach wynikających z rozporządzenia (UE) 2019/1148, a także przechowywanie informacji o tych transakcjach do celów kontrolnych. Szkolenia i kampanie informacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości o ciążących na podmiotach gospodarczych obowiązkach zgłaszania podejrzanych transakcji, przypadków zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych w całym łańcuchu dostaw. W celu dostosowania poziomu ograniczeń z uwzględnieniem dostępności do niektórych prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom dla przeciętnych użytkowników ustanawia się system pozwoleń na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom (nitrometanu i kwasu siarkowego).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339504

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Sorry, no attachments exist.