Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Projekt ustawy wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19. Zakłada się, że na liście znajdą się m.in. rodzaje działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy wykonujący te rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100% dopłatą do oprocentowania.

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie wysokości dopłat do 100% odsetek należnych bankowi dla przedsiębiorców, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. wykonywali, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19 (dodawany ust. 2a w art. 8 obowiązującej ustawy). W odniesieniu do takich przedsiębiorców możliwa będzie również wypłata dopłat przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Dopłaty w proponowanej wysokości będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343806

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w załączonej tabeli, w terminie do 2 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl Krótki termin jest spowodowany potrzebą pilnego wdrożenia zmian, ułatwiających dostęp do wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.