Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej mają na celu dostosowanie do prawa UE obecnie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej. Państwa członkowskie UE prezentują dużą różnorodność w zakresie przyjętych systemów zobowiązujących do efektywności w zakresie osiąganych oszczędności energii, w zależności od krajowych zasad legislacyjnych lub specyficznych, krajowych uwarunkowań. W polskim prawie obowiązuje system certyfikatów efektywności energetycznej. Nie są natomiast szeroko stosowane inne narzędzia alternatywne osiągnięcia postępu w efektywności użytkowania energii.

Projekt ustawy ma rozwiązać problem braku niezbędnych środków służących wspieraniu efektywności energetycznej, zapewniających osiągnięcie celów w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej po roku 2030.
W związku z tym zachodzi potrzeba:
a) zmodyfikowania obecnych ram prawnych systemu świadectw efektywności energetycznej w celu zachowania spójności z wymogami dyrektywy 2018/2002,
b) zminimalizowania dodatkowych obciążeń dla podmiotów zobligowanych w związku obowiązkiem realizacji celu oszczędności energii finalnej przez kolejne 10 lat i wprowadzenie środków alternatywnych jako narzędzia uzupełniającego system świadectw efektywności energetycznej,
c) uszczelnienia systemu monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych,
d) stworzenia warunków rozwoju rynku usług energetycznych ESCO poprzez wzmocnienie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej,
e) dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych,
f) wzmocnienia dotychczasowych przepisów w zakresie opomiarowania i indywidualnego rozliczania ciepła u odbiorców końcowych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.