Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektowanych zmian jest dostosowanie ustawy do założeń przedstawionych przez Ministra Klimatu – poprzednika Ministra Klimatu i Środowiska, w dokumencie „Dziesiątka dla elektromobilności”. Proponowane rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń proponuje się (m.in):

  • wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego transportu. Mają one na celu wyznaczenie obowiązku tworzenia stref w miastach liczących powyżej 100 000 tys. mieszkańców oraz wprowadzenie możliwości ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców, jak również wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref;
  • zwolnienie z  opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy);
  • wprowadzenie przepisów dotyczących amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. Projektowane rozwiązania mają na celu określenie zasad korzystniejszej amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych w aspekcie finansowym.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierających dodatkowe dokumnety: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340506
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu.
 
Sorry, no attachments exist.