Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy ma celu dokonanie transpozycji do polskiego prawa, w terminie do dnia 3 lipca 2021 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Głównym celem projektu ustawy jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obecnych w środowisku naturalnym, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka. Aby ten cel osiągnąć przewiduje się w szczególności:

1) wprowadzenie bodźców ekonomicznych w celu zmniejszenia stosowania wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, przez wyodrębnienie tej grupy produktów i wprowadzenie opłaty za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom tego typu produktów. Dotyczy to takich produktów jak: kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemniki typu fast food, z których bezpośrednio spożywane są posiłki;

2) zakaz wprowadzania do obrotu wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Dotyczy to patyczków higienicznych, sztućców (widelce, noże, łyżki, patyczki), talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów, pojemników na posiłki i napoje ze styropianu;

3) wprowadzenie obowiązku opatrzenia widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem na opakowaniu lub na samym produkcie, każdego produktu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy;

4) informowanie konsumentów o szkodliwym wpływie na środowisko wynikającym z niewłaściwego postępowania z opadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Proponowane w projekcie przepisy zakładają m.in. zakaz wprowadzania do obrotu od dnia 3 lipca 2021 r. wymienionych w załącznikach do ustawy produktów z tworzyw sztucznych.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.