Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych.
Dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz negatywny wpływ ewentualnych rozbieżności w praktykach nadzorczych różnych państw członkowskich wpływał jednak negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.
Dlatego wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do ESMA. Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które z racji ich ograniczonego znaczenia dla rynku wewnętrznego zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA, i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu. Możliwość korzystania z odstępstwa polegającego na pozostaniu danego podmiotu pod nadzorem krajowego organu nadzoru (nadzór nie przejdzie na poziom ESMA)  będzie uzależniona od spełnienia kryteriów służących identyfikacji tych podmiotów w akcie delegowanym wydanym przez Komisję Europejską.

Z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na zasadzie swobody świadczenia usług lub przez oddział, oraz przypadki niewypłacalności i upadłości europejskich zakładów ubezpieczeń wykonujących znaczącą działalność transgraniczną,   konieczne jest także wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335752
 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, br., również w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej) w terminie do 29 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.