Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W ramach projektowanych przepisów ma nastąpić wdrożenie do polskiego porządku prawnego 3 dyrektyw UE z maja 2018 roku: w sprawie odpadów; w sprawie składowania odpadów; w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Główne zmiany zawarte w dyrektywach dotyczą wyznaczenia celów do 2025 r., 2030 r. lub 2035 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów komunalnych do 2035 r.

Największe wyzwanie w najbliższym czasie to dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie kraju, który zapewni pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu, oraz rozwój instalacji do przetwarzania bioodpadów. Odpady powinny być traktowane jako surowce wtórne. To z kolei wymaga, aby odpady były zbierane selektywnie i były dobrej jakości. Dlatego też segregacja odpadów u źródła stanowi fundamentalny element dalszego efektywnego przetwarzania odpadów jako surowców. Zagospodarowanie jak największej ilości odpadów powinno odbywać się poprzez recykling.

Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy powinny doprowadzić w szczególności do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, co oznacza pozostawienie większej ich ilości dla przyszłych pokoleń, większej dostępności i potencjalnie większego wykorzystania surowców wtórnych w produkcji towarów, ograniczenia wytwarzania odpadów ogólnie i na mieszkańca oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 4 tabele zgodności z prawem UE: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730139#12730139
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.