Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw_konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy zamrażającej ceny prądu). Link do projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1411-2019/$file/8-020-1411-2019.pdf
Celem nowelizacji jest przedłużenie do 29 listopada br. terminu na złożenie przez firmy oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność w zakresie obrotu energią elektrycznej (sprzedawcy energii).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 29 sierpnia 2019 r. na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl .