Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

1)     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323203/katalog/12619753#12619753 )  – termin zgłaszania uwag – 7 sierpnia 2019 r.,

2)      Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255/katalog/12620089#12620089 ) – termin zgłaszania uwag – 7 sierpnia br.,

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 6 sierpnia 2019 r. na adres szkop@pracodawcy.pl