Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), dalej „ustawa o VAT”, wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce.
Główne rozwiązania ujęte w pakiecie e-commerce mają wejść w życie od 1.07.2021 r. (termin ich implementacji upływa 30.06.2021 r.) i obejmują one m.in.:

  • usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego:

sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub
dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów;

  • rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS)[1] na sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS);
  • wprowadzenie kolejnej, (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób dla których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty tego pobranego podatku;
  • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej;
  • rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, obecnie dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na:

inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
WSTO, oraz
dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, – i stworzenie tzw. One Stop Shop (OSS);

  • nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający tabele zgodności z prawem UE: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339754/katalog/12732430#12732430

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. MFFiPR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag w dołączonej do pisma tabeli „Uwagi zgłaszane do projektu ustawy”.

 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.