projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;


przedmiotowy projekt wraz z załącznikami (nr 1 – 6), uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz raportem z Konsultacji dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3255
Projekt wpłynął już do Sejmu RP i został skierowany do I czytania, jednakże konsultacje prowadzi obecnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a więc wszelkie uwagi Państwa mogą być jeszcze zgłaszane. Do rzecznika skierowane zostaną w ramach stanowiska organizacji pracodawców, bez względu na ich pochodzenie.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl